ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

საინტერესოა

"გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022-ის“ გამარჯვებულები თსუ-ის სტუდენტებს შეხვდნენ

"გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022-ის“ გამარჯვებულები თსუ-ის სტუდენტებს შეხვდნენ

28 ნო­ემ­ბერს თსუ-ს მარო მა­ყაშ­ვი­ლის სამ­კი­თხვე­ლო დარ­ბაზ­ში გა­ი­მარ­თა კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ წიგ­ნე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცია, რო­მელ­ზეც ავ­ტო­რებ­მა სტუ­დენ­ტებს თა­ვი­ანთ ნა­მუ­შევ­რებ­თან და წე­რის პრო­ცეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­უ­ზი­ა­რეს.

2022 წლის კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი - „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“, ოლა­ნი ბი­წა­ძე - „მა­ნი­ტუ“ და ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი - „წუ­თით კოს­მოს­ში“. სა­მი­ვე ავ­ტორ­მა ჟი­უ­რი­სა და მკი­თხველს ორი­გი­ნა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ტექ­სტე­ბით და­ა­მახ­სოვ­რეს თავი. მათი წიგ­ნე­ბი სექ­ტემ­ბრის თვე­ში გა­მო­ი­ცა და წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­ში უკვე ხელ­მი­საწ­ვდო­მია.

შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ ავ­ტო­რებ­მა თა­ვი­ან­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი გაგ­ვი­ზი­ა­რეს. მათი თქმით, სტუ­დენ­ტე­ბი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლე­ბი იყ­ვნენ ისე­თი თე­მე­ბით, თუ რო­გორ უნდა შე­იქ­მნას სა­ინ­ტე­რე­სო ტექ­სტი, რო­გორ შე­ი­ძი­ნონ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღონ კონ­კურ­სებ­ში და რო­გორ მიხ­ვდნენ, ღირს თუ არა ნა­მუ­შე­ვა­რი გა­მო­საქ­ვეყ­ნებ­ლად.ამას­თან, სა­მი­ვე ავ­ტო­რი აღ­ნიშ­ნავს, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის მსგავ­სი შეხ­ვედ­რე­ბის გა­მარ­თვა, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რცე­ებ­ში, უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია:

ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, „წუ­თით კოს­მოს­ში“: „ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რა გვქონ­და, რად­გან პირ­ვე­ლად მოგ­ვე­ცა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, აუ­დი­ტო­რი­ის­გან მიგ­ვე­ღო უკუ­კავ­ში­რი. ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იყო მო­საზ­რე­ბე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა თით­ქმის ჩვე­ნი თა­ო­ბის ადა­მი­ა­ნებ­თან, მათი მო­საზ­რე­ბე­ბის მოს­მე­ნა. დაგ­ვის­ვეს ბევ­რი კი­თხვა, მა­გა­ლი­თად, ერთ-ერ­თმა გო­გო­ნამ მკი­თხა, რომ „მე ვწერ, მაგ­რამ სულ მინ­დე­ბა, რომ წავ­შა­ლო და რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა, რომ ეს გა­დავ­ლა­ხო ჩემს თავ­თან, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა, რომ უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი გავ­ხდეო“, რა­ზეც ვიმ­სჯე­ლეთ. ეს შეხ­ვედ­რა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და ძა­ლი­ან ნა­ყო­ფი­ე­რი იყო იმ მხრივ, რომ დის­კუ­სი­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გვქონ­და“.

ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი, „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“: „ყო­ვე­ლი პრე­ზენ­ტა­ცია არის რა­ღაც ახა­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო, იმი­ტომ რომ ვცდი­ლობ, წინა პრე­ზენ­ტა­ცი­ის­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ვი­სა­უბ­რო. ვფიქ­რობ, თსუ-ის სტუ­დენ­ტებ­თან შეხ­ვედ­რა­მაც გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ჩა­ი­ა­რა, იყო ბევ­რი უც­ნო­ბი სახე და მათი და­ინ­ტე­რე­სე­ბა და ყუ­რა­დღე­ბა ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო იყო.

ჩემი აზ­რით, ასე­თი შეხ­ვედ­რე­ბის გა­მარ­თვა თა­ნა­მედ­რო­ვე ავ­ტო­რე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რად­გან არ­სე­ბობს ასე­თი სტე­რე­ო­ტი­პი, რო­მე­ლიც მუ­დამ გას­დევს ახალ თა­ო­ბას: ბევ­რის­გან მსმე­ნია, რჩე­ვა ახა­ლი ქარ­თვე­ლი მწერ­ლის შე­სა­ხებ, რომ ნუ წა­ი­კი­თხავ, ბა­ნა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა. მგო­ნია, რომ ეს წრე უნდა გა­ვარ­ღვი­ოთ და რე­ა­ლუ­რად უნდა და­ვა­ნა­ხოთ ყვე­ლას, რომ ყვე­ლა მწე­რალს თა­ვი­სი ნიშა აქვს, არის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი, აქვს სა­კუ­თა­რი წე­რის სტი­ლი და ის­ტო­რი­ე­ბი. ვფიქ­რობ, რომ მკი­თხველ­თან უშუ­ა­ლო კო­მუ­ნი­კა­ცია გვეხ­მა­რე­ბა, მათ ჩვე­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზ­მი გა­ვაც­ნოთ და და­ვა­ნა­ხოთ, რომ ჩვენ ვართ ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და გვსურს, ჩვენ სი­ტყვა ვთქვათ ჩვე­ნი გზი­თა და ფორ­მით“.

ოლა­ნი ბი­წა­ძე, „მა­ნი­ტუ“: „ეს პრე­ზენ­ტა­ცია ჩემ­თვის რამ­დე­ნი­მე კუ­თხით იყო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, თუნ­დაც იმ მხრივ, რომ მეც ამ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი ვარ, აქ ვსწავ­ლობ სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მა­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო იყო ამ სივ­რცე­ში შეხ­ვედ­რა და მო­საზ­რე­ბე­ბის მოს­მე­ნა.

ერ­თია, როცა წიგ­ნი წიგ­ნად არ­სე­ბობს და მი­დის მკი­თხვე­ლამ­დე და მე­ო­რეა, როცა შენ, ავ­ტო­რი შუ­ა­მავ­ლის როლს თა­მა­შობ შენ­სა და მკი­თხველს შო­რის. შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის მოს­მე­ნა, შე­ფა­სე­ბა, ეს ცო­ცხა­ლი პრო­ცე­სი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ავ­ტო­რის­თვის“.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი რე­გი­ო­ნებ­შიც იწყე­ბენ ტურ­ნეს, სა­დაც მკი­თხველს თა­ვი­ანთ წიგ­ნებს წა­რუდ­გე­ნენ და მათ კი­თხვებს უპა­სუ­ხე­ბენ.


„გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022-ის“ გამარჯვებულები მკითხველებს შეხვდნენ - ლიტერატურული ტურნე მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო

„გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022-ის“ გამარჯვებულები მკითხველებს შეხვდნენ - ლიტერატურული ტურნე მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო

„გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლებ­მა მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ტურ­ნე და­ი­წყეს. პირ­ვე­ლად ისი­ნი ჭი­ა­თუ­რელ მკი­თხველს შეხ­ვდნენ და თა­ვი­ან­თი ნა­მუ­შევ­რე­ბი გა­აც­ნეს.

შეხ­ვედ­რა დის­კუ­სი­ის რე­ჟიმ­ში წა­რი­მარ­თა. აუ­დი­ტო­რი­ას გარ­და ავ­ტო­რე­ბის წიგ­ნე­ბი­სა, აინ­ტე­რე­სებ­დათ მათი გა­მოც­დი­ლე­ბა წე­რის ტექ­ნი­კის, კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბის შექ­მნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

„გახ­დი ბეს­ტე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022“ წლის კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი - „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“, ოლა­ნი ბი­წა­ძე - „მა­ნი­ტუ“ და ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი - „წუ­თით კოს­მოს­ში“. სა­მი­ვე ავ­ტორ­მა ჟი­უ­რი­სა და მკი­თხველს თა­ვი­ან­თი ორი­გი­ნა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ტექ­სტე­ბით და­ა­მახ­სოვ­რეს თავი. მათი წიგ­ნე­ბი სექ­ტემ­ბრის თვე­ში გა­მო­ი­ცა და წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­შია ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.


ამას­თან, სა­მი­ვე გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რი აღ­ნიშ­ნავს, რომ, ერთი მხრივ, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მკი­თხველ­თან პირ­და­პი­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია ჰქონ­დეთ, დე­ტა­ლუ­რად შე­ი­ტყონ მათი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის შე­სა­ხებ და მე­ო­რე მხრივ, გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ ამ გზით ხელი შე­უ­წყოს ახა­ლი ავ­ტო­რე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას.

ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, „წუ­თით კოს­მოს­ში“: „ჭი­ა­თუ­რა­ში პირ­ვე­ლად ვი­ყა­ვი და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნდა ჩემ­თვის ად­გი­ლობ­რივ მკი­თხველ­თან შეხ­ვედ­რა, ეს იყო ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი გას­ვლა და ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დღე გვქონ­და. მო­ვის­მი­ნეთ ბევ­რი კი­თხვა და გან­ვი­ხი­ლეთ წე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სხვა­დას­ხვა სა­კი­თხი.

ჩემ­თვის ეს პრე­ზენ­ტა­ცია ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო, რად­გან შეხ­ვედ­რა­ზე ნაც­ნო­ბი სა­ხე­ე­ბი ფაქ­ტობ­რი­ვად არა­ვინ არ იყო და სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნდა შეხ­ვედ­რა უცხო ადა­მი­ა­ნებ­თან, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ ჩემი ნა­მუ­შევ­რით“.

ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი, „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“: „ჭი­ა­თუ­რა­ში და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე და ამი­ტომ ჩემ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ჰქონ­და დღე­ვან­დელ შეხ­ვედ­რას, რად­გან ეს ქა­ლა­ქი ჩემს ცხოვ­რე­ბას­თან და ის­ტო­რი­ას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იყო იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რა, ვი­საც ბავ­შვო­ბი­დან ვიც­ნობ და ვე­ცა­დე მათ­თვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად სა­ინ­ტე­რე­სოდ წარ­მედ­გი­ნა ჩემი სი­უ­ჟე­ტი. მათ­თვის და ჩემ­თვის ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხი წა­მოვ­ჭე­რით, რომ­ლე­ბიც ჩემს წიგნ­შიც მაქვს გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო და ნა­ყო­ფი­ე­რი შეხ­ვედ­რა გვქონ­და. ბევ­რი კი­თხვა და­ის­ვა და ძა­ლი­ან ცო­ცხალ რე­ჟიმ­ში წა­რი­მარ­თა პრო­ცე­სი“.

ოლა­ნი ბი­წა­ძე, „მა­ნი­ტუ“: „ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რა იყო ჩემ­თვის, რად­გან ჭი­ა­თუ­რე­ლი ვარ, აქ და­ვი­ბა­დე და და­ვამ­თავ­რე სკო­ლა და სა­ინ­ტე­რე­სო იყო პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე ბევ­რი ნაც­ნო­ბი სა­ხის და­ნახ­ვა. პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე იყ­ვნენ ჩემი სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, ნა­თე­სა­ვე­ბი და რო­გორც ჩემი, ისე ანუ­კის და ირაკ­ლის ტექ­სტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო შე­ფა­სე­ბა მო­ვის­მი­ნეთ. ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ „პა­ლიტ­რა L“ ასე აც­ნობს მკი­თხველს ჩვენს ნა­მუ­შევ­რებს, რად­გან მა­ინც ახალ­ბე­და ავ­ტო­რე­ბი ვართ და ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ის უკუ­კავ­ში­რი, რა­საც შეხ­ვედ­რებ­ზე ვი­ღებთ“

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ტურ­ნეს და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა დიდ ქა­ლა­ქებ­ში გა­ნაგ­რძო­ბენ.


,,გახდი ბესტსელერის ავტორის" გამარჯვებულთა კულინარიული შეჯიბრი „შეფ–ლიტერატორი“ ქუთაისში გაიმართა

,,გახდი ბესტსელერის ავტორის" გამარჯვებულთა კულინარიული შეჯიბრი „შეფ–ლიტერატორი“ ქუთაისში გაიმართა

კუ­ლი­ნა­რი­ულ შე­ჯიბრში, რო­მე­ლიც 3 დე­კემ­ბერს ქუ­თა­ის­ში გა­ი­მარ­თა, „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რის“ სხვა­დას­ხვა წლებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რე­ბი: ოლა­ნი ბი­წა­ძე, ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი და თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. „შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტია, რო­მელ­შიც მწერ­ლე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბას ცდი­ლო­ბენ.

მო­ნა­წილ­მე ავ­ტო­რებ­მა დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­წინ სა­ავ­ტო­რო ბურ­გე­რე­ბი მო­ამ­ზა­დეს და სტუმ­რებს გა­უ­მას­პინ­ძლდნენ. მათ კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა კი სპე­ცი­ა­ლუ­რად მოწ­ვე­ულ­მა ჟი­უ­რის წევ­რებ­მა: სო­ფიო ძიგ­რაშ­ვილ­მა, ბესო ხვე­დე­ლი­ძემ და ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ შე­ა­ფა­სეს.

„ჩემ­თვის, რო­გორც მზა­რე­უ­ლის­თვის, „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტი გახ­ლავთ. სამ­ზა­რე­უ­ლო და მწერ­ლო­ბა ერ­თმა­ნეთს ძა­ლი­ან ჰგავს. ორი­ვეს სჭირ­დე­ბა გე­მოვ­ნე­ბის რე­ცეპ­ტო­რი, რო­მელ­საც ხე­ლით ქმნი, აწყობ სი­ტყვა-სი­ტყვით და ქმნი პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც სხვის­თვის უნდა იყოს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გემ­რი­ე­ლი ლუკ­მა. მას არა­ერთჯე­რა­დი ხა­სი­ა­თი უნდა ჰქონ­დეს და მას­თან დაბ­რუ­ნე­ბას უნდა გან­დო­მებ­დეს. სწო­რედ ამი­ტომ ძა­ლი­ან მომ­წონს „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რის“. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა მთე­ლი გუ­ლით შე­ას­რუ­ლეს მე­ტად რთუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - ბურ­გე­რის 10 წუთ­ში მომ­ზა­დე­ბა. ყვე­ლა ბურ­გერს ჰქონ­და მისი უპი­რა­ტე­სო­ბა. თუმ­ცა ჩემ­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი იყო ოლი­ნის მიერ იმე­რუ­ლად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხა­ჭა­ბურ­გი,“ - აღ­ნიშ­ნა ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ.


17:30 / 05-12-2022

,,გახდი ბესტსელერის ავტორის" გამარჯვებულთა კულინარიული შეჯიბრი „შეფ–ლიტერატორი“ ქუთაისში გაიმართა

კუ­ლი­ნა­რი­ულ შე­ჯიბრში, რო­მე­ლიც 3 დე­კემ­ბერს ქუ­თა­ის­ში გა­ი­მარ­თა, „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რის“ სხვა­დას­ხვა წლებ­ში გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რე­ბი: ოლა­ნი ბი­წა­ძე, ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი და თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. „შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა “პა­ლიტ­რა L-ის“ პრო­ექ­ტია, რო­მელ­შიც მწერ­ლე­ბი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბას ცდი­ლო­ბენ.

მო­ნა­წილ­მე ავ­ტო­რებ­მა დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­წინ სა­ავ­ტო­რო ბურ­გე­რე­ბი მო­ამ­ზა­დეს და სტუმ­რებს გა­უ­მას­პინ­ძლდნენ. მათ კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბა კი სპე­ცი­ა­ლუ­რად მოწ­ვე­ულ­მა ჟი­უ­რის წევ­რებ­მა: სო­ფიო ძიგ­რაშ­ვილ­მა, ბესო ხვე­დე­ლი­ძემ და ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ შე­ა­ფა­სეს.

„ჩემ­თვის, რო­გორც მზა­რე­უ­ლის­თვის, „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ მე­ტად სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტი გახ­ლავთ. სამ­ზა­რე­უ­ლო და მწერ­ლო­ბა ერ­თმა­ნეთს ძა­ლი­ან ჰგავს. ორი­ვეს სჭირ­დე­ბა გე­მოვ­ნე­ბის რე­ცეპ­ტო­რი, რო­მელ­საც ხე­ლით ქმნი, აწყობ სი­ტყვა-სი­ტყვით და ქმნი პრო­დუქტს, რო­მე­ლიც სხვის­თვის უნდა იყოს სა­ინ­ტე­რე­სოდ გემ­რი­ე­ლი ლუკ­მა. მას არა­ერთჯე­რა­დი ხა­სი­ა­თი უნდა ჰქონ­დეს და მას­თან დაბ­რუ­ნე­ბას უნდა გან­დო­მებ­დეს. სწო­რედ ამი­ტომ ძა­ლი­ან მომ­წონს „შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რის“. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა მთე­ლი გუ­ლით შე­ას­რუ­ლეს მე­ტად რთუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - ბურ­გე­რის 10 წუთ­ში მომ­ზა­დე­ბა. ყვე­ლა ბურ­გერს ჰქონ­და მისი უპი­რა­ტე­სო­ბა. თუმ­ცა ჩემ­თვის სრულ­ყო­ფი­ლი იყო ოლი­ნის მიერ იმე­რუ­ლად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ხა­ჭა­ბურ­გი,“ - აღ­ნიშ­ნა ნა­თია დე­მეტ­რა­ძემ.-0:03ნა­თი­ას მსგავ­სად, ჟი­უ­რის სხვა წევ­რე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მო­წო­ნე­ბაც ოლა­ნი ბი­წა­ძის ბურ­გერ­მა და­იმ­სა­ხუ­რა. ის გახ­ლავთ ავ­ტო­რი, რომ­ლის რო­მა­ნიც „მა­ნი­ტუ“ კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლია. წიგ­ნის მთა­ვა­რი თემა ისაა, თუ რამ­ხე­ლა გავ­ლე­ნა აქვს ბავ­შვო­ბა­ში მი­ღე­ბულ ტრავ­მებ­სა თუ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ზე.

„3 დე­კემ­ბერს ვეს­ტუმ­რეთ ქუ­თა­ისს, სა­დაც გა­ი­მარ­თა შეხ­ვედ­რა მკი­თხვე­ლებ­თან. თუმ­ცა შეხ­ვედ­რა ძა­ლი­ან გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო, რად­გან სტუმ­რებს სა­კუ­თარ წიგ­ნებ­თან ერ­თად ჩვენს კუ­ლი­ნა­რულ შე­მოქ­მე­დე­ბა­საც ვაც­ნობ­დით. „პა­ლიტ­რა L-ის” კონ­კურ­სი "შეფ-ლი­ტე­რა­ტო­რი", ჩემ­თვის სრუ­ლი­ად ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა იყო. მა­ნამ­დე ჩემი მომ­ზა­დე­ბუ­ლი საჭ­მე­ლი ჟი­უ­რის არას­დროს შე­უ­ფა­სე­ბია. ჩემ­და გა­საკ­ვი­რად, აღ­მოჩ­ნდა, რომ ჩემ­მა ბურ­გერ­მა, რო­მელ­საც ხა­ჭა­ბურ­გი და­ვარ­ქვი, დიდი მო­წო­ნე­ბა და­იმ­სა­ხუ­რა და გა­ი­მარ­ჯვა კი­დეც. მარ­თა­ლია, ბურ­გე­რის მომ­ზა­დე­ბის პრო­ცე­სი არაფ­რით ჰგავ­და ტექ­სტზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცესს, მაგ­რამ მე ბო­ლომ­დე ვე­ცა­დე ამ შემ­თხვე­ვა­შიც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად მივ­დგო­მო­დი საქ­მეს და რა­ი­მე ახა­ლი მო­მემ­ზა­დე­ბი­ნა,” - თქვა ოლა­ნი ბი­წა­ძემ.


კონ­კურ­სის კი­დევ ერთი მო­ნა­წი­ლე გახ­ლდათ თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძე, რო­მე­ლიც კონ­კურ­სის „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ პირ­ვე­ლი წლის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლია. მისი რო­მა­ნის "აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე" პრე­ზენ­ტა­ცია 2017 წლის 31 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თა. წიგ­ნი 2000-იანი ტი­რა­ჟით გა­მო­ი­ცა, თვე­ნა­ხე­ვარ­ში კი ტი­რა­ჟი სრუ­ლად ამო­ი­წუ­რა და გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ ის მე­ო­რე ტი­რა­ჟით გა­მოს­ცა. მას შემ­დეგ თა­თუ­ლის რო­მა­ნი „აღი­ა­რე­ბა ხე­ლის­გულ­ზე“ ბესტსე­ლე­რის პო­ზი­ცი­ას არ თმობს.

„კუ­ლი­ნა­რი­ა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რას რომ ბევ­რი სა­ერ­თო აქვთ, ამა­ზე ყვე­ლა­ნი ვთან­ხმდე­ბით. ორი­ვე შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მეა და იმპრო­ვი­ზა­ცი­ას მო­ი­თხოვს, თუკი "დამ­გე­მოვ­ნე­ბელ­ზე" წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მოხ­დე­ნა გინ­და. გე­მო­ებს, რო­მელ­საც კერ­ძის და­გე­მოვ­ნე­ბი­სას შე­იგ­რძნობ, შე­უძ­ლია წარ­სულ­შიც გა­მოგ­ზა­უ­როს და გრძნო­ბე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი პა­ლიტ­რაც აგი­შა­ლოს. მსგავს გან­ცდებს გიღ­ვი­ძებს კარ­გი წიგ­ნიც და მა­საც შე­უძ­ლია შენ­თვის დრო­ის მან­ქა­ნად გა­და­იქ­ცეს. სხვა­თა შო­რის, ჩემს მე­ო­რე რო­მან­ში "ერთი კვი­რა ერთ ოთახ­ში" პრო­ტა­გო­ნის­ტი, ლუ­კა­სი, კუ­ლი­ნა­რი­ის დახ­მა­რე­ბით სა­კუ­თა­რი თა­ვის პოვ­ნა­საც ცდი­ლობს. ასე რომ ბუ­ნებ­რი­ვა­დაც კი მო­მეჩ­ვე­ნა, როცა "შეფ­ლი­ტე­რა­ტორ­ში" მი­მიწ­ვი­ეს. აქვე დავ­ძენ, „პა­ლიტ­რა L“ იდე­ე­ბის გე­ნე­რა­ტო­რია, რო­მე­ლიც ყო­ველ­თვის ახერ­ხებს ჩვენს, რო­გორც ავ­ტო­რე­ბის, ისე მკი­თხვე­ლე­ბის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­ო­ცე­ბას კრე­ა­ტი­უ­ლი პრო­ე­ტე­ბით. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს ჰამ­ბურ­გერს, ის არ იყო კლა­სი­კუ­რი; ყვე­ლის ორი ისე­თი სა­ხე­ო­ბა შე­ვი­ტა­ნე ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბად, რო­მე­ლიც არას­დროს და­მი­გე­მოვ­ნე­ბია ჰამ­ბურ­გერ­ში. ლი­ტე­რა­ტუ­რა­შიც მიყ­ვარს ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი. მინ­და, ოლა­ნის გა­მარ­ჯვე­ბა მი­ვუ­ლო­ცო. უდა­ვოდ, სა­ინ­ტე­რე­სო პერ­სო­ნაა. არც გამ­კვირ­ვე­ბია, რომ კუ­ლი­ნა­რი­ულ ას­პა­რეზ­ზეც იყო­ჩა­ღა,“ - აღ­ნიშ­ნა თა­თუ­ლი ღვი­ნი­ა­ნი­ძემ.

კონ­კურ­სში ასე­ვე მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი და ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი. ანუ­კი 19 წლის ავ­ტო­რია, რომ­ლის დე­ბი­უ­ტიც „პა­ლიტ­რა L-ის“ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­სში შედ­გა. მისი რო­მა­ნი „წუ­თით კოს­მოს­ში“ მოგ­ვი­თხრობს შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი წყვი­ლის ლა­ლუ­ნა­სა და ჰა­ლე­ის შე­სა­ხებ, რო­მელ­თაც ერთი ოც­ნე­ბა - მთვა­რე­ზე გაფ­რე­ნა აერ­თი­ა­ნებთ.

ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი სტუ­დენ­ტია, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან უყ­ვარს წერა და სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბი­სა და გრძნო­ბე­ბის ამ გზით გად­მო­ცე­მა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში რამ­დენ­ჯერ­მე წა­რუ­მა­ტებ­ლად სცა­და წე­რის და­წყე­ბა, დღეს ის კონ­კურ­სში „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ ხალ­ხის რჩე­უ­ლი გახ­და. მისი რო­მა­ნი „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“ კი ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ მა­ლე­ვე შე­იყ­ვა­რა.

„შეფ­ლი­ტე­რა­ტო­რი“ “პა­ლიტ­რა L-ის“ უკვე ტრა­დი­ცი­ად ქცე­უ­ლი პრო­ექ­ტია, რო­მე­ლიც მკი­თხვე­ლებ­მაც და ავ­ტო­რებ­მაც ძა­ლი­ან შე­იყ­ვა­რეს.


„მომეცა მოტივაცია, რომ უფრო მეტი მონდომებით ვწერო“ - ნიკოლოზ ცისკარაშვილის წიგნი მკითხველთან შესახვედრად მზად არის

„მომეცა მოტივაცია, რომ უფრო მეტი მონდომებით ვწერო“ - ნიკოლოზ ცისკარაშვილის წიგნი მკითხველთან შესახვედრად მზად არის

28 დეკემბერი, 2020 წ.

წელს ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ უკვე მე­ო­თხედ ჩა­ტარ­და. ჟი­უ­რიმ და ქარ­თველ­მა მკი­თხველ­მა 3 რჩე­უ­ლი რო­მა­ნი გა­მო­ავ­ლი­ნეს, რომ­ლებ­საც წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ე­ბის თა­რო­ებ­ზე სულ მალე ვი­ხი­ლავთ.

პირ­ვე­ლი წიგ­ნი, რომ­ლის წარ­დგე­ნაც უკვე გა­ი­მარ­თა, ნი­კო­ლოზ ცის­კა­რიშ­ვი­ლის „ცე­ცხლის­წამ­კი­დე­ბე­ლია“. იგი ჟი­უ­რის რჩე­უ­ლი გახ­და და და­ნარ­ჩე­ნი 2 რო­მა­ნის მსგავ­სად, რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ემ­ზა­დე­ბო­და მკი­თხველ­თან შე­სახ­ვედ­რად. ლი­ტე­რა­ტო­რი და „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2020-ის“ ჟი­უ­რის ერთ-ერთი წევ­რი პა­ა­ტა ჩხე­ი­ძე „ცე­ცხლის­წამ­კი­დებ­ლის“ წი­ნა­სი­ტყვა­ო­ბა­ში წერს: მწე­რა­ლი თა­ვი­დან­ვე ახერ­ხებს გა­ურ­კვევ­ლო­ბა­სა და ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა­ში გამ­ყო­ფო­სო. შე­სა­ბა­მი­სად, მკი­თხველს კი­დევ ერთი, თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი­თა და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ემო­ცი­ე­ბით სავ­სე რო­მა­ნი ელო­დე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წიგ­ნის ყდა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ რო­მა­ნის­თვის გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტოა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, რომ­ლის ავ­ტო­რიც ლუ­ი­ზა ჩა­ლა­თაშ­ვი­ლია.

ეპიდსი­ტუ­ა­ცი­ის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, წიგ­ნის წარ­დგე­ნა ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­ში შედ­გა. რო­გო­რი იყო ახალ­გაზ­რდა ავ­ტო­რის­თვის თა­ვის პირ­ველ წიგნ­თან შეხ­ვედ­რა და რო­გო­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი ელის მის მკი­თხველს, ამის შე­სა­ხებ ნი­კო­ლოზ ცის­კა­რიშ­ვი­ლი თა­ვად გვე­სა­უბ­რა.

რამ­დე­ნი ხანი ელო­დით წიგნს და რას გრძნობ­დით ამ მო­ლო­დი­ნის დროს?

კონ­კურ­სი „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ დას­რულ­და. გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბის ვი­ნა­ო­ბაც უკვე დიდი ხა­ნია ცნო­ბი­ლია, მაგ­რამ მო­სამ­ზა­დე­ბელ პრო­ცესს საკ­მაო დრო დას­ჭირ­და. ავ­ტო­რის­თვის, რო­მე­ლიც პირ­ველ წიგნს აქ­ვეყ­ნებს, მო­ლო­დი­ნი კი­დევ უფრო მძაფ­რია. სა­ინ­ტე­რე­სოდ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და ჩემი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­მომ­ცემ­ლო­ბის თა­ნამ­შრომ­ლებ­თან და წიგ­ნის რე­დაქ­ტორ­თან, ბა­ტონ როს­ტომ ჩხე­ი­ძეს­თან. დავ­რწმუნ­დი, რომ წიგ­ნის და­წე­რის შემ­დეგ ავ­ტორს კი­დევ დიდი სა­მუ­შაო ელის, სა­ნამ ის გა­მო­სა­ცე­მად მზად იქ­ნე­ბა.

რო­გო­რი იყო წიგნ­თან პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რა?

სა­კუ­თარ წიგნ­თან პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რა ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რი გა­მოდ­გა. სი­მარ­თლე გი­თხრათ, იმ მო­მენ­ტში ბევ­რს ვე­რა­ფერს ვგრძნობ­დი სი­ხა­რუ­ლი­სა და გა­ო­ცე­ბის გარ­და. ბო­ლომ­დე ჯე­რაც ვერ ვი­ჯე­რებ.

ცხა­დია, ყდის დი­ზა­ი­ნი და წიგ­ნის ფორ­მა­ტი წი­ნას­წარ იყო ჩემ­თვის ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ მას­თან უშუ­ა­ლო შეხ­ვედ­რამ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­და, თით­ქოს რა­ღაც ახ­ლის შექ­მნის უშუ­ა­ლო მომსწრე და მო­ნა­წი­ლე გავ­ხდი.

წიგ­ნის წარ­დგე­ნა ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­ში გა­ი­მარ­თა... შე­ზღუდ­ვე­ბის გამო, სამ­წუ­ხა­როდ, სხვა გზა არ გვქონ­და. უკე­თე­სი იქ­ნე­ბო­და, მო­მა­ვალ მკი­თხველს უშუ­ა­ლოდ შევ­ხვედ­რო­დი, მათ კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხის გა­ცე­მის სა­შუ­ა­ლე­ბა მქო­ნო­და, მაგ­რამ ვფიქ­რობ, ამ პი­რო­ბებ­ში გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლად იმუ­შა­ვა და ამის­თვის მად­ლო­ბას ვუხ­დი ყვე­ლას, ვინც პრე­ზენ­ტა­ცი­ის და­გეგ­მვა­სა და მომ­ზა­დე­ბა­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა.

რო­გო­რი იყო ნი­კო­ლოზ ცის­კა­რაშ­ვი­ლი კონ­კურ­სამ­დე და რო­გო­რია ახლა, როცა უკვე თა­ვის წიგნს უყუ­რებს?

ხე­ლო­ვან­სა და ხე­ლოვ­ნე­ბის ნა­წარ­მო­ებს შო­რის მი­მარ­თე­ბა დი­ა­ლექ­ტი­კუ­რია: ხე­ლო­ვა­ნი ქმნის ნი­მუშს, და ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­ში აქ­ცევს შე­მოქ­მედს შე­მოქ­მე­დად. ვერ ვი­ტყვით, რომ რო­მე­ლი­მე მხა­რე პირ­ვე­ლა­დი და უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მაგ­რამ მა­ინც მჯე­რა, რომ მწე­რალს მხო­ლოდ წიგ­ნი არ ქმნის: არ­სე­ბო­ბენ ისე­თი მწერ­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც არას­დროს არა­ფე­რი გა­მო­უქ­ვეყ­ნე­ბი­ათ და ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც უამ­რა­ვი წიგ­ნის ავ­ტო­რე­ბი არი­ან, მაგ­რამ მათ მწერ­ლებს მა­ინც ვერ ვუ­წო­დებთ. სა­კუ­თა­რი წიგ­ნის უშუ­ა­ლოდ ხილ­ვამ მო­მი­ტა­ნა მეტი თვითრწმე­ნა, თავ­და­ჯე­რე­ბა და მო­ტი­ვა­ცია, რომ უფრო მეტი მონ­დო­მე­ბით ვწე­რო.

შე­გიძ­ლი­ათ გა­იხ­სე­ნოთ, რო­გო­რი იყო წიგნ­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი?

ლი­ტე­რა­ტუ­რა არა მხო­ლოდ მკი­თხვე­ლის­თვის არის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, არა­მედ ავ­ტო­რის­თვი­საც. ხე­ლო­ვა­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბის პრო­ცეს­ში გარ­და­იქ­მნე­ბა. „ცე­ცხლის­წამ­კი­დე­ბე­ლი“ არის წიგ­ნი, რო­მელ­მაც, პირ­ველ რიგ­ში, ავ­ტორ­ზე იმოქ­მე­და. ხე­ლოვ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბის ან და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის გან­სა­ზღვრა, მით უმე­ტეს პოსტმო­დერ­ნიზ­მის ეპო­ქა­ში, შე­უძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ შე­მოქ­მე­დი ალ­ბათ ის არის, ვი­საც სა­კუ­თა­რი თა­ვის შეც­ნო­ბის სურ­ვი­ლი აქვს და სა­ა­მი­სოდ სი­მა­მა­ცეც ჰყოფ­ნის. „ცე­ცხლის­წამ­კი­დე­ბე­ლი“ სწო­რედ ამის შე­სა­ხე­ბაა: თუ რო­გორ ეძებს ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ თავს, რო­გორ გა­ურ­ბის წარ­სულს, შეც­დო­მებს, რო­გორ გა­უ­უ­ცხოვ­დე­ბა თა­ვის ში­ნა­გან სამ­ყა­როს.

რა ელო­დე­ბა მკი­თხველს, რო­გო­რია რო­მა­ნის მთა­ვა­რი გმი­რი?

ეს ნა­წარ­მო­ე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ერთ დიდ დევ­ნა­ზე მოგ­ვი­თხრობს. მთა­ვა­რი გმი­რი გა­ურ­ბის სა­კუ­თა­რი ში­შის ობი­ექტს და ამ დევ­ნა­ში სხვა, უფრო სა­ზა­რელ არ­სე­ბებს წა­ა­წყდე­ბა. რო­მა­ნი გა­ჯე­რე­ბუ­ლია სა­თავ­გა­და­სავ­ლო ელე­მენ­ტე­ბით და ში­ნა­გა­ნი მო­ნო­ლო­გე­ბით, მუ­დამ ერ­თმა­ნეთს ენაც­ვლე­ბა გა­რე­გა­ნი და ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­რო­ე­ბი. „ცე­ცხლის­წამ­კი­დე­ბე­ლი“ სავ­სეა ბრძო­ლით, ძი­ე­ბით, დევ­ნით, ფიქ­რით, ტან­ჯვით, მარ­ტო­ო­ბით, შიმ­ში­ლით. ყვე­ლა­ფე­რი ეს არის კი­დეც სიმ­ბო­ლო და არც არის. სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ეს ერთი მე­ტად გრძე­ლი და რთუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლია, რო­მე­ლიც სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შე­დე­გით, უც­ნა­უ­რი მე­ტა­მორ­ფო­ზით სრულ­დე­ბა.

წიგ­ნის გა­მო­წე­რა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ჩვენი ვებ-გვერდიდან Palitral.ge


„დეტექტივობანა“ 90-იანების გზამკვლევი იქნება“ – დებიუტანტი ავტორის დავით ჩომახიძის კრიმინალური თრილერი უკვე გამოიცა

„დეტექტივობანა“ 90-იანების გზამკვლევი იქნება“ – დებიუტანტი ავტორის დავით ჩომახიძის კრიმინალური თრილერი უკვე გამოიცა

28 დეკემბერი, 2020 წ.

გრძელ­დე­ბა ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის„გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“2020 წლის გა­მარ­ჯვე­ბულ ავ­ტორ­თა წიგ­ნე­ბის წარ­დგე­ნა. ამ­ჯე­რად, ხალ­ხის რჩე­უ­ლის, და­ვით ჩო­მა­ხი­ძის წიგ­ნის „დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნას“ ონ­ლა­ინ­წარ­დგე­ნა გა­ი­მარ­თა. წიგ­ნი დე­ბი­უ­ტან­ტი ავ­ტო­რის მენ­ტორ­მა მწე­რალ­მა და ტე­ლე­წამ­ყვან­მა ალექ­სან­დრე ლორ­თქი­ფა­ნი­ძემ წა­რად­გი­ნა.

„დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნა“ და­ვით ჩო­მა­ხი­ძის­თვის პირ­ვე­ლი და­ბეჭ­დი­ლი წიგ­ნია. მა­ნამ­დე მისი მო­თხრო­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ჟურ­ნალ­ში ქვეყ­ნდე­ბო­და.რო­გორც მწე­რა­ლი აღ­ნიშ­ნავს, რო­მა­ნის წერა 90-იან წლებ­ში და­ი­წყო და იგი გარ­კვე­ულ­წი­ლად იმ პე­რი­ო­დის გზამ­კვლე­ვის როლს შე­ას­რუ­ლებს.აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წიგ­ნის ყდა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ რო­მა­ნის­თვის გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტოა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, რომ­ლის ავ­ტო­რიც სა­ლო­მე ლომ­თა­ძეა.

რო­გო­რი იყო წიგნ­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი და რას ჰპირ­დე­ბა მკი­თხველს „დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნა“, ამის შე­სა­ხებ მისი ავ­ტო­რი და­ვით ჩო­მა­ხი­ძე გვე­სა­უბ­რა.

რო­გორ ჩა­ი­ა­რა პრე­ზენ­ტა­ცი­ამ, რამ­დე­ნად ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი იყო თქვენ­თვის სა­კუ­თა­რი წიგ­ნის მკი­თხვე­ლის­თვის წარ­დგე­ნა?

მარ­თა­ლია, პრე­ზენ­ტა­ცია ონ­ლა­ინ ჩა­ტარ­და, მაგ­რამ ვერ ვი­ტყო­დი, რომ ნაკ­ლე­ბად სა­ინ­ტე­რე­სო იყო. საკ­მა­ოდ ბევ­რი ვი­სა­უბ­რეთ და გა­ვა­ცა­ნით ხალ­ხს ეს რო­მა­ნი. რა თქმა უნდა, აღელ­ვე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, ის ხომ ჩემი მრა­ვალ­წლი­ა­ნი შრო­მის ნა­ყო­ფია. რო­გორც ყვე­ლა ავ­ტორს, მის მი­მართ ისე­თი გრძნო­ბა მაქვს, რო­გო­რიცმშო­ბელს შვი­ლის მი­მართ.

რა შე­იც­ვა­ლა თქვენს შე­მოქ­მე­დე­ბით ცხოვ­რე­ბა­ში ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­სში გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დეგ?

კონ­კურ­სში გა­მარ­ჯვე­ბამ სტი­მუ­ლი შემ­მა­ტა, უფრო თა­მა­მად და ნა­ყო­ფი­ე­რად ვი­მუ­შაო ახალ ნა­წარ­მო­ებ­ზე.

თქვე­ნი რო­მა­ნი ხალ­ხის რჩე­უ­ლი გახ­და. ალ­ბათ მათს შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს მო­უთ­მენ­ლად ელით...

რა თქმა უნდა. როცა ხალ­ხის რჩე­უ­ლი ხარ, კრი­ტი­კაც არ გა­ში­ნებს, რად­გან ხალ­ხი არა მარ­ტო კრი­ტი­კუ­ლი - სა­მარ­თლი­ა­ნი­ცაა, ამი­ტომ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, სა­ინ­ტე­რე­სო ნა­მუ­შე­ვარს შევ­თა­ვა­ზებ ჩემს მო­მა­ვალ მკი­თხველს.

დღეს, ინ­ტერ­ნე­ტის ეპო­ქა­ში, წიგ­ნის გა­რე­შეც მარ­ტი­ვად შე­იძ­ლე­ბა ზღვა ინ­ფორმ­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა, ამი­ტომ სა­ჭი­როა ბევ­რი მუ­შა­ო­ბა, რათა წიგ­ნის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი არ შემ­ცირ­დეს. არ მე­გუ­ლე­ბა უფრო სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე, ვიდ­რე წიგ­ნის გა­მო­ცე­მა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­აა, რა­საც „პა­ლიტ­რა-L“ აკე­თებს. ამის­თვი სდა­უს­რუ­ლებ­ლად შე­მიძ­ლია მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო მთელ სა­რე­დაქ­ციო ჯგუფს.

როცა ამ რო­მან­ზე მუ­შა­ობ­დით, ფიქ­რობ­დით, რომ გარ­კვე­უ­ლი ხნის შემ­დეგ იგი წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ე­ბის თა­რო­ებ­ზე გა­მოჩ­ნდე­ბო­და?

ყვე­ლა შე­მოქ­მედს სურს თა­ვი­სი ქმნი­ლე­ბა ვინ­მეს გა­აც­ნოს. რო­გორც მსა­ხი­ობს - მა­ყუ­რე­ბე­ლი, ფერმ­წერს - შემ­ფა­სე­ბე­ლი, ასე­ვე სჭირ­დე­ბა მწე­რალს მკი­თხვე­ლი. რა თქმა უნდა, როცა „დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნა­ზე“ ვმუ­შა­ობ­დი, ვოც­ნე­ბობ­დი, რომ ოდეს­მე წიგ­ნად და­ი­ბეჭ­დე­ბო­და, მაგ­რამ, სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ამის დიდი იმე­დი არ მქონ­და, რად­გან ნა­წარ­მო­ე­ბის წერა 90-ია­ნე­ბის მი­წუ­რულს და­ვი­წყე, მა­შინ წიგ­ნებს საკ­მა­ოდ იშ­ვი­ა­თად ბეჭ­დავ­დნენ. მას შემ­დეგ ოცი წელი გა­ვი­და და მხო­ლოდ „პა­ლიტ­რა-L“-ის მიერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კონ­კურ­სის წყა­ლო­ბით მივა მკი­თხვე­ლამ­დე წიგ­ნის სა­ხით.

რა ელო­დე­ბა მკი­თხველს თქვე­ნი წიგ­ნის­გან და რო­გორ შეძ­ლებს მის და­ინ­ტე­რე­სე­ბას?

„დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნა“ მოგ­ვი­თხრობს ბო­რო­ტე­ბა­სა და სი­კე­თეს შო­რის მა­რა­დი­ულ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ზე, ნა­წარ­მო­ებ­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლი მე­გობ­რო­ბას, სიყ­ვა­რულს და სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის­თვის ბრძო­ლას უჭი­რავს. ჩემი აზ­რით, წიგ­ნი ორი ტი­პის მკი­თხველს და­ა­ინ­ტე­რე­სებს. პირ­ვე­ლი–ვინც 90-იანი წლე­ბი გა­მო­ი­ა­რა, რად­გან ნაც­ნობ გა­რე­მო­ში დაბ­რუნ­დე­ბა და მე­ო­რე – თა­ნა­მედ­რო­ვე თა­ო­ბას, რო­მელ­საც 90-ია­ნე­ბის შე­სა­ხებ მხო­ლოდ წიგ­ნე­ბი­დან და ნაც­ნო­ბე­ბის­გან სმე­ნია, „დე­ტექ­ტი­ვო­ბა­ნა“ მათ­თვის 90-ია­ნე­ბის გზამ­კვლე­ვის როლს იკის­რებს.


წიგნის გამოწერა შესაძლებელია ჩვენი ვებგვერდიდან Palitral.ge


"ჰერმესის დახლიდარები" – "გახდი ბესტსელერის ავტორი 2020-ის" ჟიურისა და ხალხის რჩეული რომანი უკვე გამოიცა

"ჰერმესის დახლიდარები" – "გახდი ბესტსელერის ავტორი 2020-ის" ჟიურისა და ხალხის რჩეული რომანი უკვე გამოიცა

28 დეკემბერი, 2020 წ.

„ეს არის წიგ­ნი, რო­მე­ლიც შე­გით­რევს; წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა ამო­იც­ნო“ - ასე აფა­სებს ლი­ტე­რა­ტო­რი პა­ა­ტა ჩხე­ი­ძე „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი2020-ის“ჟი­უ­რი­სა და ხალ­ხის რჩე­ულ რო­მანს „ჰერ­მე­სის დახ­ლი­და­რე­ბი“. სწო­რედ ამ წიგ­ნით დას­რულ­და ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბულ ავ­ტორ­თა წიგ­ნე­ბის წარ­დგე­ნა. რო­მა­ნი ლი­ტე­რა­ტორ­მა პა­ა­ტა ჩხე­ი­ძემ და გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-ის“ მთა­ვარ­მა რე­დაქ­ტორ­მა მაია ალუ­და­ურ­მა წა­რად­გი­ნეს.რო­მა­ნის ავ­ტო­რი ქარ­და ქარ­დუ­ხი უკვე შემ­დგა­რი მწე­რა­ლია.

წერს მო­თხრო­ბებს, რო­მა­ნებს, წარ­მა­ტე­ბით ეწე­ვა მთარ­გმნე­ლო­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას. მისი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ცხოვ­რე­ბა არა­ერთ ჯილ­დოს ით­ვლის, მათს რიგს წელს ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბურ ლი­ტე­რა­ტუ­რულ კონ­კურ­სში „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2020-ში“ გა­მარ­ჯვე­ბაც და­ე­მა­ტა.„ჰერ­მე­სის დახ­ლი­და­რე­ბი“ პირ­ვე­ლი­ვე ფურ­ცლე­ბი­დან გა­და­გიყ­ვანთ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი კა­ცის სამ­ყა­რო­ში, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი სატ­რფოს მო­სა­ძებ­ნად ხმელთშუ­ა­ზღვის ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძულ გუ­ლან­შა­რო­ში ჩა­დის. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ წიგ­ნის ყდა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ რო­მა­ნის­თვის გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტოა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, რომ­ლის ავ­ტო­რიც გოგა ჩა­ნა­დი­რია.რო­მან­სა და მას­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ზე ქარ­და ქარ­დუ­ხი თა­ვად გვე­სა­უბ­რა.

რო­გორ ჩა­ი­ა­რა თქვე­ნი წიგ­ნის ონ­ლა­ინ­წარ­დგე­ნამ და რო­გორ გა­მოხ­მა­უ­რე­ბას ელით მკი­თხვე­ლის­გან?


ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­სი­ა­მოვ­ნო იყო ბა­ტო­ნი პა­ა­ტა ჩხე­ი­ძი­სა და ქალ­ბა­ტო­ნი მაია ალუ­და­უ­რის მოს­მე­ნა, რომ­ლებ­მაც ჩემ­თან ერ­თად წა­რად­გი­ნეს „ჰერ­მე­სის დახ­ლი­და­რე­ბი“. როცა ასე­თი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი შენ­ზე და შენს ნა­წარ­მო­ებ­ზე სა­უბ­რო­ბენ, ამა­ზე უკე­თე­სი გრძნო­ბა, მერ­წმუ­ნეთ, არა­ფე­რია. აი, ჩემი ჩარ­თვი­სას კი ნამ­დვი­ლად მე­კარ­გე­ბო­და კომ­ფორ­ტის სი­ა­მოვ­ნე­ბა, საკ­მა­ოდ რთუ­ლი ყო­ფი­ლა დის­ტან­ცი­უ­რად სა­უ­ბა­რი.რაც შე­ე­ხე­ბა მკი­თხვე­ლის გა­მოხ­მა­უ­რე­ბას, ახლა ისეა მწერ­ლო­ბის საქ­მე, რომ მთა­ვა­რია, იყოს გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა... მო­უთ­მენ­ლად ველი.

უკვე შემ­დგა­რი მწე­რა­ლი ხართ. თუ შე­იც­ვა­ლა რამე თქვენს შე­მოქ­მე­დე­ბით ცხოვ­რე­ბა­ში კონ­კურ­სში გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დეგ?

კი, შე­იც­ვა­ლა: ერ­თგან ვთქვი კი­დეც, რომ უკვე თით­ქოს­და მზად ვარ იმ რო­მა­ნის და­სა­წე­რად, რომ­ლის გა­მო­ცე­მის დარ­დი აღარ მექ­ნე­ბა.

რო­გო­რი იყო რო­მან­ზე მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი? ფიქ­რობ­დით მა­შინ, რომ იგი დიდ წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტან­დათ?

რო­მა­ნის წერა 2002 წელს და­ვი­წყე. მა­შინ ეს ნა­წარ­მო­ე­ბი თით­ქოს­და ამ­ბო­ხი იყო იმ­დრო­ინ­დელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მე­ფე­ბულ სადო-მა­ზო­ხის­ტურ დიქ­ტა­ტუ­რა-ტი­რა­ნი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ, მაგ­რამ მალე ვი­თა­რე­ბა ისე შე­იც­ვა­ლა, რომ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბამ აზრი და­კარ­გა. კი­დევ კარ­გი, რომ ასე მოხ­და, თო­რემ, მგო­ნია, ძი­რი­თად მო­ტი­ვად ეს ხაზი რომ დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო, რო­მა­ნი საკ­მა­ოდ დაკ­ნინ­დე­ბო­და. შემ­დეგ დიდი პა­უ­ზა მქონ­და, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი ერ­თბა­შად ვიგ­რძე­ნი სათ­ქმე­ლის მო­ჭარ­ბე­ბა. წე­რის პრო­ცეს­ში მხო­ლოდ მთა­ვარ გმირ­ზე ვფიქ­რობ­დი; შეძ­ლებ­და თუ არა იგი სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ნავ­სა­ყუ­დე­ლის პოვ­ნას...

ში­ნა­არ­სის მცი­რე ნა­წი­ლიც გა­ვან­დოთ მკი­თხველს. ვინ არის მთა­ვა­რი გმი­რი, რა მი­სია აქვს მას?

რო­მა­ნი არის სიყ­ვა­რულ­ზე, ადა­მი­ა­ნურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე, იმ მა­რა­დი­ულ თე­მა­ზე, რა­საც სუ­ლი­სა და ხორ­ცის ჭი­დი­ლი ან თით­ქმის მი­უღ­წე­ვე­ლი ჰარ­მო­ნია ჰქვია... მთა­ვა­რი გმი­რი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის მო­სა­ძებ­ნად ხმელთშუ­ა­ზღვის ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძულ გუ­ლან­შა­რო­ში ჩა­დის, სა­დაც თავ­გა­და­სავ­ლე­ბით სავ­სე 14 წელს დაჰ­ყოფს. ეს ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძუ­ლი თით­ქოს სა­ქარ­თვე­ლოს ალ­ტე­რე­გოა, თა­ვი­სი მცხოვ­რებ­ლე­ბი­თა და ის­ტო­რი­ით. პერ­სო­ნა­ჟის თავ­გა­და­სა­ვალ­ში არის „ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნის“ეპი­ზო­დის ალუ­ზია -გუ­ლან­შა­როს, რო­გორც ვა­ჭარ­თა ქა­ლა­ქის, მცხოვ­რებ­თა გა­ო­რე­ბუ­ლი მრწამ­სი ხორ­ცი­ელ­სა და სუ­ლი­ერს შო­რის.

რა­ტომ „ჰერ­მე­სის დახ­ლი­და­რე­ბი“?

არის იქ ერთი მთა­ვა­რი ხაზი - ტი­რა­ნი, დოჟი, ვა­ჭარ­თა ქა­ლაქ­ში, ცდი­ლობს მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ებს, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სუ­ლის ადა­მი­ა­ნებს, და­ა­ვი­წყოს ხე­ლოვ­ნე­ბა და ვაჭ­რო­ბა და­ა­წყე­ბი­ნოს. ეს ადა­მი­ა­ნის სუ­ლი­ე­რი გა­ტეხ­ვაა. აქე­დან წა­მო­ვი­და სა­თა­უ­რიც- ჰერ­მე­სის დახ­ლი­და­რე­ბი. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ჰერ­მე­სი ვა­ჭარ­თა ღვთა­ე­ბაა (სხვა მრა­ვალ­თა შო­რის).

ოღონდ აქ ისე არ უნდა გა­ვი­გოთ, თით­ქოს ვაჭ­რო­ბა - რო­გორც პრო­ფე­სია - იყოს დაკ­ნი­ნე­ბუ­ლი. ერთ-ერთი გა­მორ­ჩე­უ­ლი გმი­რი რო­მან­ში სწო­რედ ტრა­დი­ცი­უ­ლი ვა­ჭარ­თა გილ­დი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია. აქ სა­უ­ბა­რია მა­ტე­რი­ა­ლუ­რის გა­კერ­პე­ბა­ზე, რაც სუ­ლი­ე­რე­ბის გა­ნად­გუ­რე­ბით ხდე­ბა.

წიგ­ნის შე­ძე­ნა უკვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში , ასე­ვე, შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­წე­როთ ვერბგვერდიდან