ლიტერატურული კონკურსი

ლიტერატურული კონკურსი

„გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022-ის“ გამარჯვებულები მკითხველებს შეხვდნენ - ლიტერატურული ტურნე მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო

29 დეკემბერი 2022 წ.

„გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლებ­მა მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ტურ­ნე და­ი­წყეს. პირ­ვე­ლად ისი­ნი ჭი­ა­თუ­რელ მკი­თხველს შეხ­ვდნენ და თა­ვი­ან­თი ნა­მუ­შევ­რე­ბი გა­აც­ნეს.

შეხ­ვედ­რა დის­კუ­სი­ის რე­ჟიმ­ში წა­რი­მარ­თა. აუ­დი­ტო­რი­ას გარ­და ავ­ტო­რე­ბის წიგ­ნე­ბი­სა, აინ­ტე­რე­სებ­დათ მათი გა­მოც­დი­ლე­ბა წე­რის ტექ­ნი­კის, კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბის შექ­მნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

„გახ­დი ბეს­ტე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022“ წლის კონ­კურ­სის გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი არი­ან ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი - „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“, ოლა­ნი ბი­წა­ძე - „მა­ნი­ტუ“ და ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი - „წუ­თით კოს­მოს­ში“. სა­მი­ვე ავ­ტორ­მა ჟი­უ­რი­სა და მკი­თხველს თა­ვი­ან­თი ორი­გი­ნა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ტექ­სტე­ბით და­ა­მახ­სოვ­რეს თავი. მათი წიგ­ნე­ბი სექ­ტემ­ბრის თვე­ში გა­მო­ი­ცა და წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­შია ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.


ამას­თან, სა­მი­ვე გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი ავ­ტო­რი აღ­ნიშ­ნავს, რომ, ერთი მხრივ, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მკი­თხველ­თან პირ­და­პი­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია ჰქონ­დეთ, დე­ტა­ლუ­რად შე­ი­ტყონ მათი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის შე­სა­ხებ და მე­ო­რე მხრივ, გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ ამ გზით ხელი შე­უ­წყოს ახა­ლი ავ­ტო­რე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას.

ანუ­კი შა­ტა­კიშ­ვი­ლი, „წუ­თით კოს­მოს­ში“: „ჭი­ა­თუ­რა­ში პირ­ვე­ლად ვი­ყა­ვი და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნდა ჩემ­თვის ად­გი­ლობ­რივ მკი­თხველ­თან შეხ­ვედ­რა, ეს იყო ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი გას­ვლა და ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დღე გვქონ­და. მო­ვის­მი­ნეთ ბევ­რი კი­თხვა და გან­ვი­ხი­ლეთ წე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სხვა­დას­ხვა სა­კი­თხი.

ჩემ­თვის ეს პრე­ზენ­ტა­ცია ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იყო, რად­გან შეხ­ვედ­რა­ზე ნაც­ნო­ბი სა­ხე­ე­ბი ფაქ­ტობ­რი­ვად არა­ვინ არ იყო და სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნდა შეხ­ვედ­რა უცხო ადა­მი­ა­ნებ­თან, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ ჩემი ნა­მუ­შევ­რით“.

ირაკ­ლი არიშ­ვი­ლი, „და­სა­წყი­სის და­სას­რუ­ლი“: „ჭი­ა­თუ­რა­ში და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე და ამი­ტომ ჩემ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა ჰქონ­და დღე­ვან­დელ შეხ­ვედ­რას, რად­გან ეს ქა­ლა­ქი ჩემს ცხოვ­რე­ბას­თან და ის­ტო­რი­ას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იყო იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რა, ვი­საც ბავ­შვო­ბი­დან ვიც­ნობ და ვე­ცა­დე მათ­თვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად სა­ინ­ტე­რე­სოდ წარ­მედ­გი­ნა ჩემი სი­უ­ჟე­ტი. მათ­თვის და ჩემ­თვის ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხი წა­მოვ­ჭე­რით, რომ­ლე­ბიც ჩემს წიგნ­შიც მაქვს გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო და ნა­ყო­ფი­ე­რი შეხ­ვედ­რა გვქონ­და. ბევ­რი კი­თხვა და­ის­ვა და ძა­ლი­ან ცო­ცხალ რე­ჟიმ­ში წა­რი­მარ­თა პრო­ცე­სი“.

ოლა­ნი ბი­წა­ძე, „მა­ნი­ტუ“: „ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რა იყო ჩემ­თვის, რად­გან ჭი­ა­თუ­რე­ლი ვარ, აქ და­ვი­ბა­დე და და­ვამ­თავ­რე სკო­ლა და სა­ინ­ტე­რე­სო იყო პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე ბევ­რი ნაც­ნო­ბი სა­ხის და­ნახ­ვა. პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე იყ­ვნენ ჩემი სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, ნა­თე­სა­ვე­ბი და რო­გორც ჩემი, ისე ანუ­კის და ირაკ­ლის ტექ­სტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო შე­ფა­სე­ბა მო­ვის­მი­ნეთ. ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ „პა­ლიტ­რა L“ ასე აც­ნობს მკი­თხველს ჩვენს ნა­მუ­შევ­რებს, რად­გან მა­ინც ახალ­ბე­და ავ­ტო­რე­ბი ვართ და ჩვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ის უკუ­კავ­ში­რი, რა­საც შეხ­ვედ­რებ­ზე ვი­ღებთ“

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022-ის“ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლე­ბი ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ტურ­ნეს და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა დიდ ქა­ლა­ქებ­ში გა­ნაგ­რძო­ბენ.