კონფიდენციალურობის პოლიტიკა პრეამბულა

წინამდებარე პოლიტიკის საფუძველზე რეგულირდება მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესი და უზრუნველყოფილია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა ნებისმიერი მესამე პირის მიერ არასანქცირებული წვდომისგან.

კომპანია პასუხისმგებლობით ეკიდება მის კონტროლირებად ვებგვერდზე თითოული მომხმარებლის ვიზიტსა და იმ ინტერესს, რომელსაც მომხმარებელი ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიმართ იჩენს.

ზემოთ ხსენებულიდან გამომდინარე, კომპანია პასუხისმგებლობას იღებს, რომ იზრუნოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებაზე, გამოიყენოს მონაცემები მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და უზრუნველყოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის განუხრელად დაცვა.

ვებგვერდით სარგებლობისას პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები განსაზღვრულია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით.


ტერმინთა განმარტება

მმართველი კომპანია/კომპანია - შპს “გამომცემლობა პალიტრა L“ (ს/კ 205236369) არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება(რეგისტრაციის თარიღი 04/01/2008) იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, იოსებიძის ქ., №49, ფაქტობრივი მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, იოსებიძის ქ., №49. ელექტრონული ფოსტა: book@palitra.ge ცხელი ხაზი: 032 2 47 00 45

ვებგვერდი -კომპანიის მიერ ოპერირებადი ვებგვერდი www.palitral.ge

პერსონალური მონაცემი (შემდგომ − მონაცემი) −ნებისმიერი ინფორმაცია , რომელიც იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უკავშირდება . ფიზიკური პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ , მათ შორის , სახელით , გვარით , საიდენტიფიკაციო ნომრით , გეოლოკაციის მონაცემებით , ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით , ფიზიკური , ფიზიოლოგიური , ფსიქიკური , ფსიქოლოგიური , გენეტიკური , ეკონომიკური , კულტურული ან სოციალური მახასიათებლით.

მონაცემთა დამუშავება - მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, მათ შორის, მათი შეგროვება, მოპოვება, მათზე წვდომა, მათი ფოტოგადაღება, ვიდეომონიტორინგი ან /და აუდიომონიტორინგი, ორგანიზება, დაჯგუფება, ურთიერთდაკავშირება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, აგრეთვე მონაცემთა გამჟღავნება მათი გადაცემით, გასაჯაროებით, გავრცელებით ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომით.

მონაცემთა ავტომატური საშუალებებით დამუშავება − მონაცემთა დამუშავება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

მონაცემთა სუბიექტი − ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებ მონაცემიც მუშავდება.

მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა − მონაცემთა სუბიექტის მიერ შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მის შესახებ მონაცემთა კონკრეტული მიზნით დამუშავებაზე აქტიური მოქმედებით, წერილობით (მათ შორის, ელექტრონულად ) ან ზეპირად, თავისუფლად და მკაფიოდ გამოხატული ნება.

მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა − თანხმობა, რომელსაც მონაცემთა სუბიექტმა ხელი მოაწერა ან რომელიც მან სხვაგვარად გამოხატა წერილობით (მათ შორის, ელექტრონულად ) მის შესახებ მონაცემთა კონკრეტული მიზნით დამუშავებაზე შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ.

დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი − ფიზიკური პირი , იურიდიული პირი ან საჯარო დაწესებულება , რომელიც ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს , უშუალოდ ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის მეშვეობით ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას.

დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირი − ფიზიკური პირი ,იურიდიული პირი ან საჯარო დაწესებულება , რომელიც მონაცემებს ამუშავებს დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისთვის ან მისი სახელით . დამუშავებაზე უფლებამოსილ პირად არ მიიჩნევა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელ პირთან შრომით ურთიერთობაში მყოფი ფიზიკური პირი.

მესამე პირი − ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი ან საჯარო დაწესებულება, გარდა მონაცემთა სუბიექტისა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისა, დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირისა, დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირისა,სპეციალური წარმომადგენლისა და იმ პირისა, რომელიც უფლებამოსილია დაამუშაოს მონაცემები დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის ან დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირის პირდაპირი დავალებით.

პირდაპირი მარკეტინგი − ტელეფონის, ფოსტის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ელექტრონული საშუალებით მონაცემთა სუბიექტისთვის ინფორმაციის პირდაპირი და უშუალო მიწოდება ფიზიკური პირის ან /და იურიდიული პირის, საქონლის, იდეის, მომსახურების, სამუშაოს ან /და წამოწყების, აგრეთვე საიმიჯო და სოციალური თემატიკისადმი ინტერესის ფორმირების, შენარჩუნების, რეალიზაციის ან /და მხარდაჭერის მიზნით. პირდაპირ მარკეტინგად არ ჩაითვლება სახელმწიფო დაწესებულების მიერ ფიზიკური პირისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ ამ ინფორმაციის მიწოდება თავსებადია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის მე-5 და მე-6 მუხლებით გათვალისწინებულ მონაცემთა დამუშავების რომელიმე საფუძველთან.

პროფაილინგი − მონაცემთა ავტომატური დამუშავების ნებისმიერი ფორმა , რომელიც გულისხმობს მონაცემების გამოყენებას ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული გარკვეული პიროვნული მახასიათებლების შესაფასებლად , კერძოდ , იმ მახასიათებლების ანალიზსა და პროგნოზირებას , რომლებიც შეეხება ფიზიკური პირის მიერ სამუშაოს შესრულების ხარისხს , მის ეკონომიკურ მდგომარეობას , ჯანმრთელობას , პირად ინტერესებს , სანდოობას , ქცევას , ადგილსამყოფელს ან გადაადგილებას;

ფაილური სისტემა − მონაცემთა სტრუქტურიზებული წყება , რომელშიც ისინი დალაგებული და ხელმისაწვდომია კონკრეტული კრიტერიუმის მიხედვით.

მონაცემთა დეპერსონალიზაცია − მონაცემთა იმგვარი დამუშავება , როდესაც შეუძლებელია მონაცემთა სუბიექტთან მათი დაკავშირება ან ასეთი კავშირის დადგენა არაპროპორციულად დიდ ძალისხმევას , ხარჯებს ან /და დროს საჭიროებს.

მონაცემთა ფსევდონიმიზაცია − მონაცემთა იმგვარი დამუშავება , როდესაც დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე შეუძლებელია მონაცემების კონკრეტულ მონაცემთა სუბიექტთან დაკავშირება და ეს დამატებითი ინფორმაცია შენახულია ცალკე და ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომების მეშვეობით მონაცემების იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან დაკავშირება არ ხდება.

მონაცემთა დაბლოკვა − მონაცემთა დამუშავების (გარდა შენახვისა ) დროებით შეჩერება.

ინციდენტი − მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევა , რომელიც იწვევს მონაცემების არამართლზომიერ ან შემთხვევით დაზიანებას , დაკარგვას , აგრეთვე უნებართვო გამჟღავნებას , განადგურებას , შეცვლას , მათზე წვდომას , მათ შეგროვებას /მოპოვებას ან სხვაგვარ უნებართვო დამუშავებას.

 1. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესის მხარეები
  1. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სუბიექტს წარმოადგენს მომხმარებელი,რომელიც ვებგვერდზე რეგისტრაცია-ავტორიზაციის ან/და მომსახურეობის შეძენის გზით თანხმობას აცხადებს მის შესახებ არსებული პერსონალური მონაცემების წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით გათვალისწინებული მიზნით დამუშავებაზე.
  2. პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებელს წარმოადგენს: შპს “გამომცემლობა პალიტრა L“ (ს/კ 205236369) არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება(რეგისტრაციის თარიღი 04/01/2008) იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, იოსებიძის ქ., №49, ფაქტობრივი მისამართი:საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, იოსებიძის ქ., №49. ელექტრონული ფოსტა: book@palitra.ge; ცხელი ხაზი: 032 2 47 00 45 მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები
  3. კომპანიის მიერ მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია, ერთ -ერთი შემდეგი საფუძვლის არსებობისას:
   1. მონაცემთა სუბიექტმა განაცხადა თანხმობა მის შესახებ მონაცემთა ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული მიზნით დამუშავებაზე;
   2. მონაცემთა სუბიექტთან დადებული გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად ან მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით გარიგების დასადებად;
   3. მონაცემთა დამუშავება საჭიროა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;
   4. მონაცემი საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა იგი საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა;
   5. მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად).
   6. კომპანიისა და მომხმარებლის კანონიერი ინტერესების დასაცავად.
  4. მომხმარებელი არც კანონით და არც ხელშეკრულებით არ არის ვალდებული მიაწოდოს კომპანიას თავისი პერსონალური მონაცემები. მხოლოდ მათზე მიუწვდომლობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ის, რომ მომხმარებელი ვერ შეძლებს კომპანიის ვებგვერდით განსაზღვრული მომსახურეობის მიღებას.
 2. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანი
  1. მომხმარებლის მიერ www.palitral.ge ვებგვერდზე რეგისტრაცია ხორციელდება მისი მხრიდან სახელის, გვარის, მობილური ტელეფონის ნომრისა და ელ.ფოსტის მითითების გზით,შესაბამისად კომპანია სრული და ეფექტური მომსახურეობის გაწევის მიზნით უფლებამოსილია დაამუშავოს მონაცემთა სუბიექტის ზემოთ აღნიშნული პერსონალური მონაცემები.
  2. მომხმარებელი უფლებამოსილია კომპანიის მიერ ოპერირებად www.palitral.ge ვებგვერდზე ავტორიზაცია გაიაროს ისეთი ე,წ Third party სერვისების საშუალებით , როგორიცაა:Google; Facebook. ავტორიზაციის აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისას კომპანიას გადაეცემა მომხმარებელთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები:სახელი,გვარი,ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
  3. მომხმარებელი უფლებამოსილია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია შეიძინოს ონლაინ კომუნიკაციის საშუალებით; სოციალური ქსელის გამოყენებით ან/და სატელეფონო კომუნიკაციის გზით, კომპანიისთვის მასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემების მიწოდების გზით: მომხმარებელი უფლებამოსილია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია შეიძინოს ონლაინ კომუნიკაციის საშუალებით; სოციალური ქსელის გამოყენებით ან/და სატელეფონო კომუნიკაციის გზით, კომპანიისთვის მასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემების მიწოდების გზით:სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი.
  4. მომხმარებელი არც კანონით და არც ხელშეკრულებით არ არის ვალდებული მიაწოდოს კომპანიას თავისი პერსონალური მონაცემები. მხოლოდ მათზე მიუწვდომლობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ის, რომ მომხმარებელი ვერ შეძლებს კომპანიის ვებგვერდით განსაზღვრული მომსახურეობის მიღებას.
  5. კომპანიის მიერ შეთავაზებული მიწოდების სერვისით სარგებლობისას მომხმარებელმა კომპანიას დამატებით (გარდა 3.1. პუნქტისა) უნდა მიაწოდოს შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები:მისამართი,ტელეფონის ნომერი,პირადი ნომერი.აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდების გარეშე მომხმარებელი ვერ შეძლებს მიწოდების სერვისით სარგებლობას.
  6. კომპანიის ოპერირებადი ვებგვერდის მეშვეობით არ ხორციელდება განსაკუთრებული კატეგორიის,ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული,გენეტიკური და ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება.კომპანია არ ამუშავებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებულია საბანკო ოპერაციების წარმოებასთან. აღნიშნული ოპერაციების განხორციელებისას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება შესაბამისი საფინანსო დაწესებულების მიერ.
  7. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის სამართლებრივი ვალდებულებების ეფექტური შესრულების მიზნით, კომპანია ახორციელებს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგი მიზნებით:
   1. მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა;
   2. ახალი პროდუქტებისა და სერვისების დანერგვა;
   3. მომხმარებელზე მორგებული ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შემუშავება და განხორციელება;
   4. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება;
   5. კომპანიის სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მოწოდება;
   6. ვებგვერდისა და მისი კომპონენტების ადაპტირება მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით;
   7. ვებგვერდის მომხმარებლების დაცვა და თაღლითური ქმედებების პრევენცია;
   8. მომხმარებლების იმ ჯგუფის განსაზღვრა, რომლისთვისაც უნდა განხორციელდეს სიახლეების შეთავაზება;
   9. კომპანიის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
   10. კომპანიის მიერ კანონისმიერი და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად და ჯეროვნად შესრულება;
   11. მომხმარებელთა უკუკავშირის მიღება და პრეტენზიებზე რეაგირება;
   12. ახალი პროდუქტების, სისტემების ან სერვისების დასატესტვა;
   13. კომპანიისა და კომპანიის მომხმარებლების რისკების მართვა;
   14. მომხმარებლის გადახდების განხორციელება და მართვა;
   15. ვებგვერდზე აქტივობასთან დაკავშირებული სტატუსის შეტყობინებების გაგზავნა მომხმარებელთან, როგორებიცაა მაგ. შესყიდვის წარმატებულად განხორციელება;
   16. სახელმწიფო კომპეტენტური ორგანოებისათვის მიწოდება ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
   17. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სხვა ლეგიტიმური მიზნები.
 3. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანი
  1. მომხმარებლის მიერ www.palitral.ge ვებგვერდზე რეგისტრაცია ხორციელდება მისი მხრიდან სახელის, გვარის, მობილური ტელეფონის ნომრისა და ელ.ფოსტის მითითების გზით,შესაბამისად კომპანია სრული და ეფექტური მომსახურეობის გაწევის მიზნით უფლებამოსილია დაამუშავოს მონაცემთა სუბიექტის ზემოთ აღნიშნული პერსონალური მონაცემები.
  2. მომხმარებელი უფლებამოსილია კომპანიის მიერ ოპერირებად www.palitral.ge ვებგვერდზე ავტორიზაცია გაიაროს ისეთი ე,წ Third party სერვისების საშუალებით , როგორიცაა:Google; Facebook. ავტორიზაციის აღნიშნული მეთოდის გამოყენებისას კომპანიას გადაეცემა მომხმარებელთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები:სახელი,გვარი,ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
  3. მომხმარებელი უფლებამოსილია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია შეიძინოს ონლაინ კომუნიკაციის საშუალებით; სოციალური ქსელის გამოყენებით ან/და სატელეფონო კომუნიკაციის გზით, კომპანიისთვის მასთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემების მიწოდების გზით: სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, პირადი ნომერი, მისამართი.
  4. კომპანიის მიერ შეთავაზებული მიწოდების სერვისით სარგებლობისას მომხმარებელმა კომპანიას დამატებით (გარდა 3.1. პუნქტისა) უნდა მიაწოდოს შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები:მისამართი,ტელეფონის ნომერი,პირადი ნომერი.აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდების გარეშე მომხმარებელი ვერ შეძლებს მიწოდების სერვისით სარგებლობას.
  5. კომპანიის ოპერირებადი ვებგვერდის მეშვეობით არ ხორციელდება განსაკუთრებული კატეგორიის,ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული,გენეტიკური და ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება.კომპანია არ ამუშავებს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც დაკავშირებულია საბანკო ოპერაციების წარმოებასთან. აღნიშნული ოპერაციების განხორციელებისას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება შესაბამისი საფინანსო დაწესებულების მიერ.
  6. კომპანიასა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის სამართლებრივი ვალდებულებების ეფექტური შესრულების მიზნით, კომპანია ახორციელებს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგი მიზნებით:
   1. მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა;
   2. ახალი პროდუქტებისა და სერვისების დანერგვა;
   3. მომხმარებელზე მორგებული ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შემუშავება და განხორციელება;
   4. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება;
   5. კომპანიის სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მოწოდება;
   6. ვებგვერდისა და მისი კომპონენტების ადაპტირება მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით;
   7. ვებგვერდის მომხმარებლების დაცვა და თაღლითური ქმედებების პრევენცია;
   8. მომხმარებლების იმ ჯგუფის განსაზღვრა, რომლისთვისაც უნდა განხორციელდეს სიახლეების შეთავაზება;
   9. კომპანიის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
   10. კომპანიის მიერ კანონისმიერი და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ეფექტიანად და ჯეროვნად შესრულება;
   11. მომხმარებელთა უკუკავშირის მიღება და პრეტენზიებზე რეაგირება;
   12. ახალი პროდუქტების, სისტემების ან სერვისების დასატესტვა;
   13. კომპანიისა და კომპანიის მომხმარებლების რისკების მართვა;
   14. მომხმარებლის გადახდების განხორციელება და მართვა;
   15. ვებგვერდზე აქტივობასთან დაკავშირებული სტატუსის შეტყობინებების გაგზავნა მომხმარებელთან, როგორებიცაა მაგ. შესყიდვის წარმატებულად განხორციელება;
   16. სახელმწიფო კომპეტენტური ორგანოებისათვის მიწოდება ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;
   17. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სხვა ლეგიტიმური მიზნები.
 4. პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლება-მოვალეობები
  1. მომხმარებელი ვალდებულია მომსახურების მიღების მიზნით მიაწოდოს კომპანიას მის შესახებ სრულყოფილი და სწორი ინფორმაცია.
  2. მომხმარებელს, როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტს, უფლება აქვს:
   1. დამუშავებისთვის პასუხისმგებელ პირს მოსთხოვოს იმის დადასტურება , მუშავდება თუ არა მის შესახებ მონაცემები , დასაბუთებულია თუ არა მონაცემთა დამუშავება და მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა,უსასყიდლოდ მიიღოს კომპანიასთან დაცული მისი პერსონალური მონაცემი;
   2. მოითხოვოს ინფორმაცია მონაცემთა შეგროვების/მოპოვების წყაროს შესახებ;
   3. მიიღოს ინფორმაცია მონაცემთა შენახვის ვადის (დროის ) შესახებ , ხოლო თუ კონკრეტული ვადის განსაზღვრა შეუძლებელია , ვადის განსაზღვრის კრიტერიუმების თაობაზე ;
   4. მოითხოვოს მონაცემთა გადაცემის სამართლებრივი საფუძვლისა და მიზნების , აგრეთვე მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების შესახებ ინფორმაცია;
   5. მიიღოს ინფორმაცია მონაცემთა მიმღების ვინაობის ან მონაცემთა მიმღებების კატეგორიების შესახებ , მათ შორის , ინფორმაცია მონაცემთა გადაცემის საფუძვლისა და მიზნის თაობაზე , თუ მონაცემები მესამე პირს გადაეცემა;
   6. მოითხოვოს კომპანიასთან დაცული თავისი პერსონალური მონაცემების ასლის გადაცემა;
   7. დამუშავებისთვის პასუხისმგებელ პირს მოსთხოვოს მის შესახებ მცდარი , არაზუსტი ან /და არასრული მონაცემების გასწორება , განახლება ან /და შევსება;
   8. კომპანიას მოსთხოვოს მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების (მათ შორის , პროფაილინგის ) შეწყვეტა , წაშლა ან განადგურება;
   9. დამუშავებისთვის პასუხისმგებელ პირს მოსთხოვოს მონაცემთა დაბლოკვა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
   10. ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მარკეტინგული შეტყობინებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოგზავნის შეწყვეტა. კომპანია პატივს სცემს მომხმარებლის სურვილს და ასეთი შეტყობინების მიღებიდან გონივრულ ვადაში , მაგრამ არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა შეწყვეტს მომხმარებლის პირადი მონაცემების გამოყენებას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის;
   11. ნებისმიერ დროს , ყოველგვარი განმარტების ან დასაბუთების გარეშე გამოიხმოს მის მიერ გაცემული თანხმობა ან შეზღუდოს კომპანიის მიერ თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რასთან დაკავშირებითაც უნდა აცნობოს კომპანიას ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. კომპანია კისრულობს ვალდებულებას, ამგვარი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა შეწყვიტოს მონაცემების დამუშავება. თუ მომხმარებელი არ ისურვებს პირადი ინფორმაციის გაცემას ან მოითხოვს ინფორმაციის დამუშავების შეწყვეტას, შესაძლოა, შეფერხდეს ან შეუძლებელი გახდეს კომპანიის მიერ მომხმარებლის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის ანგარიშის/პროფილის გამოყენება ან შესაბამისი მომსახურებების მიღება.
   12. წარადგინოს პრეტენზია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით,მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურსა ან/და სასამართლოში.
 5. არასრულწლოვანი პირები
  1. ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტები/სერვისები არ არის გამიზნული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ მიუღწევიათ კანონით განსაზღვრულ სრულწლოვნების ასაკამდე.
  2. კომპანია განზრახ არ აგროვებს ან ინახავს ინფორმაციას 18 წლამდე ასაკის პირებისაგან. არასრულწლოვანთა პირადი ინფორმაციის დაცვას კომპანია პასუხისმგებლობით ეკიდება.
  3. კომპანია მოკლებულია შესაძლებლობას გადაამოწმოს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სისწორე,სწორედ ამიტომ, იმ შემთხვევაში თუკი თქვენთვის ცნობილი გახდა კომპანიის მიერ ოპერირებად ვებგვერდზე არასრულწლოვანის მიერ საქონლის/მომსახურეობის შეძენის ფაქტის შესახებ.გთხოვთ,დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე: book@palitra.ge
 6. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება და შენახვის ვადა
  1. კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების თანმიმდევრული და მაღალი ხარისხით დაცვასა და უსაფრთხოებას.
  2. კომპანია პასუხისმგებელია, რომ მიიღოს ყველა ორგანიზაციული და ტექნიკურ ზომა და შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ და დაცულ იქნეს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები მონაცემთა დაკარგვისგან, უკანონო დამუშავებისგან, მათ შორის, განადგურებისგან, წაშლისგან, შეცვლისგან, გამჟღავნებისგან ან გამოყენებისგან.
  3. მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. კომპანია ატარებს კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დაიცვას პერსონალური მონაცემები და ასევე ცდილობს პარტნიორული კავშირები დაამყაროს მხოლოდ ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც პასუხისმგებლობით ეკიდებიან პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობას. თუმცა კომპანია ვერ გასცემს გარანტიას ვებგვერდისათვის ან ვებგვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე.
  4. კომპანია მონაცემების შენახვას ახორციელებს იმ ვადით, რაც აუცილებელია დამუშავების მიზნის მისაღწევად.
  5. მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე ანგარიშის/პროფილის გაუქმების შემდეგ, მისი მონაცემები შეინახება პოლიტიკის, კანონით და მარეგულირებელი დოკუმენტებით გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისად არაუმეტეს 1 (ერთი) წლის ვადით..
 7. პერსონალური მონაცემების მიღების გზები და გაზიარება მესამე პირებისთვის
  1. კომპანია პერსონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციას იღებს მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი ავსებს სარეგისტრაციო ფორმას; გადის ავტორიზაციას ე,წ Third party სერვისების საშუალებით ან/და ახორციელებს სერვისის/პროდუქტის შეძენას ონლაინ კომუნიკაციის საშუალებით (სატელეფონო კომუნიკაციით; სოციალური ქსელის საშუალებით)
  2. კომპანიის მიერ მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია შესაძლოა გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსქტრუქციის საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.
  3. ეფექტური,სწრაფი მომსახურეობის გასაწევად, კომპანია უფლებამოსილია გადასცეს მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები, კერძოდ:სახელი,გვარი,ტელეფონის ნომერი,ელ. ფოსტის მისამართი, მასთან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფ კომპანიებს,რომელთა პროდუქციის/სერვისების შესყიდვაც ხორციელდება მომხმარებლის მხრიდან კომპანიის მიერ ოპერირებად www.palitral.ge -ს ვებგვერდზე.
  4. 7.3 მუხლით განსაზღვრულ პირებს,რომლებსაც მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა აქვთ, ასევე გააჩნიათ ამ მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება.
  5. საკურიერო მომსახურების გამწევ პარტნიორ კომპანიებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან საკურიერო მომსახურების გამწევ პირს მომხმარებლის შესახებ გადაეცემა შემდეგი სახის ინფორმაცია: შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია,მობილური ტელეფონის ნომერი,მისამართი, პირადი ნომერი. მიწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ შეძენილი პროდუქციის მიწოდების მიზნით.
  6. მონაცემების გაზიარება კომპანიის პარტნიორი კომპანიებისათვის,საკურიერო მომსახურების გამწევი კომპანიებისათვის,ქვეკონტრაქტორებისათვის,შესაძლოა საჭირო გახდეს იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად.
 8. პირდაპირი მარკეტინგი
  1. მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში,პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის,კერძოდ კომპანიისგან სარეკლამო შეტყობინებების, დაგეგმილი სიახლეების/აქციების/გათამაშებების/ფასდაკლებების შესახებ შეტყობინების მისაღებად შეიძლება დამუშავდეს მონაცემთა სუბიექტთან დაკავშირებული შემდეგი სახის პერსონალური მონაცემები: სახელი,გვარი,ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
  2. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მარკეტინგული შეტყობინებების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოგზავნის შეწყვეტა იმავე ფორმით, რომლითაც პირდაპირი მარკეტინგი განხორციელდა ან/და book@palitra.ge - ზე შეტყობინების გამოგზავნის გზით. კომპანია პატივს სცემს მომხმარებლის სურვილს და ასეთი შეტყობინების მიღებიდან გონივრულ ვადაში , მაგრამ არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა შეწყვეტს მომხმარებლის პირადი მონაცემების გამოყენებას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის.
 9. მზა-ჩანაწერები
  1. კომპანიის მიერ ოპერირებადი ვებგვერდი www.palitral.ge იყენებს მზა-ჩანაწერებს ე.წ cookies ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზების და ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების მიზნით.
  2. კომპანიის მხრიდან მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების მოპოვება და დამუშავება მზა-ჩანაწერების საშუალებით არ ხორციელდება.
 10. ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში
  1. კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შევცვალოს წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკა.
  2. კონფიდენციალობის პოლიტიკაში განხორციელებული ნებისმიერი ცვლილება დაუყოვნებლივ განთავსდება კომპანიის საიტზე. ასევე ეცნობება ავტორიზებულ/რეგისტრირებულ მომხმარებელს ტელეფონის ნომერზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე ან პირად პროფილზე შეტყობინების გაგზავნის/განთავსების გზით.
 11. გამოყენების პირობები
  1. წესებისა და პირობების თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ამავდროულად ეთანხმება წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკას, მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მომხმარებლის სურვილით და ამისათვის მას გააჩნია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.
  2. კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი არის “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონი და “კონვენცია პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“.
 12. კავშირი კომპანიასთან
  1. პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული კითხვების ან/და მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში, მომხარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს კომპანიას შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: book@palitra.ge; ცხელი ხაზი: 032 2 47 00 45;